Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
cím4026 Debrecen,Péterfia 1-7.
tel+36 52 614 893
fax+36 52 534 607
e-mail
OM azonosító 031110
A digitális oktatásról
Tisztelt Szülők!

Először is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy kiválóan teljesítette a rá nehezedő feladatokat. A mostani helyzet extra konstruktivitást és különleges rugalmasságot követel mindenkitől. Ez az a pillanat, amikor a leginkább szükségünk van a kölcsönös bizalomra és arra, hogy közös dologként kezeljük a tanulást.
Az elmúlt  hetekben minden pedagógus kialakította azt a digitális kommunikációs módszert, amely kommunikációs gyakorlatának, informatikai jártasságának, technikai lehetőségeinek, szimpátiájának és persze tanítványainak legjobban megfelel. Ezek a módszerek bármikor tovább fejleszthetők, bővíthetők.
 
A KRÉTA elektronikus rendszerben továbbra is naplózzuk az órákat és rögzítjük az érdemjegyeket.
 
Az alsó tagozatosoknak nincs még kellő önállóságuk és digitális kompetenciájuk az önálló feladatvégzésre. Itt a szülőkre nagy teher hárul, hiszen folyamatos jelenlétet igényel a gyerekek otthoni tanulása, tanítása. Az e-mailben történő leckekijelölés, házi feladat küldése, tanulási tanácsok megfogalmazása  azzal az előnnyel is jár, hogy tanítványaink nekünk küldött e-mailben kérdezhetnek, visszaküldhetik elkészített, lefényképezett feladataikat. A kicsiknek nagy öröm, ha a Tanító néni videó üzenetet is küld. Ezek több hét eltelte után nagyon megható pillanatok.
 
Kapcsolattartásra jól használhatók a közösségi oldalak, ezek közül leginkább a Facebook. Ez azonban nem oktatásorientált alkalmazás. Oktatási céllal fejlesztett professzionális alkalmazás a Google Classroom, melyet kifejezetten a távoktatás módszereire készítettek, felső tagozatban ezt használjuk.
 
A hagyományos oktatási formához legjobban hasonlító digitális oktatási formaként tekinthetünk a videokonferenciák módszerére. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy a tanteremben megtartott órákhoz hasonló online órákat tartsunk. De hogyan lehet pont úgy tanítani, ahogy eddig, csak online? Be kell látnunk, hogy a frontális módszer és a kemény kezű számonkérés nem működik, ehhez eszköztelenné váltunk a digitális térben. El kell fogadnunk, hogy nem úgy vannak a dolgok, mint eddig. Keressük a közös pontokat a tantárgyak között, olyan feladatok kiadásával, amelyek több tárgyat lefednek. Nem tudjuk azokat a folyamatokat ellenőrizni, amelyeken a hagyományos pedagógiai modell alapszik. Tényeket, adatokat, memoritereket nem lehet a szokott módon számon kérni. De adhatunk projekt munkát, kutató munkát, amelyekhez tényeket, linkeket, videókat oszthatunk meg.
 
Tiszteletben tartjuk azoknak a Szülőknek a kérését, akik adatvédelmi és/vagy biztonsági kockázatokra hivatkozva nem engedik, hogy gyermekeik videóalkalmazást használjanak. Már látjuk, hogy félelmük nem volt alaptalan.
 
Ezért ha tartunk ilyen órákat, az soha nem kizárólagos. Minden diákunknak biztosítjuk a tananyag elsajátítását a neki leginkább megfelelő módon és tempóban. Figyelembe vesszük, hogy a családok nem feltétlenül rendelkeznek annyi géppel, amennyi 2-3-4 gyerek és az esetleg otthon dolgozó 2 szülő ellátásához szükséges. Mobiltelefonon kétséges a minősége, hatékonysága egy ilyen órának. Nem várhatjuk el, hogy adott időpontban minden gyerek ott üljön a gépnél, ha minden testvérétől is ezt várják. Tehát ez  az oktatási módszer a továbbiakban is csak lehetőség marad.  
 
A digitális térbe kényszerített oktatás során sem feledkezhetünk meg az iskola Pedagógiai Programjában lefektetett alapelveinkről:
 
"Az iskolában folyó pedagógiai munka alapja a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatása, önálló gondolkodásuk kialakulásának formálása."
 
 " Megváltozott az oktatásban a tudás fogalma. Az ismeretalapú tudás helyett a kompetenciaalapú, használható tudás lett az iskolai nevelés célja. A puszta információ továbbítás helyett inkább az információ-feldolgozó képesség fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. Meg kell őriznünk a személyre szabott oktatás jól bevált gyakorlatát, az uniformizált oktatással szemben. A diákokat együttműködésre kell ösztönözni."
 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek az alapelvek a digitális oktatásban kiválóan megvalósíthatók.
        
A gyerekek életkorától és tantárgytól is függ a kiválasztott módszer.  
 
A távoktatás során az általános iskolába járó tanulók többsége folyamatos és kitartó szülői felügyeletet és támogatást igényel az eredményes munkavégzéshez. A nagyobbak (7-8. osztályosok) már érettek a digitális kommunikációra, esetükben a szülők motiváló és irányító segítségére van szükség. 
Az osztályfőnökök sokat tesznek azért, hogy az osztályaikban tanító tanárok összehangolják az elvárásaikat, ne zúdítsanak az elviselhetőnél nagyobb terhet a diákokra (szülőkre!!).
   
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést, megerősítést, elismerő, köszönő szavakat.
 
 A továbbiakban is számítunk segítő, támogató együttműködésükre.
 
 A tantestület nevében, áldáskívánással:
 Baranyai Éva
    igazgató
Programok
Ebben a hónapban nincsenek programok.
Iskolaorvos

Név: Dr. Józsa Tibor

Tel:

Rendelési idő: Páros héten Csütörtök: 8:00-12:00-ig.

Helye: Debrecen, Füvészkert u. 4.

Iskolavédőnő

Név: Koncz Judit

Tel: -

Védőnői fogadóóra: Hétfő 8:00-10:00-ig

Helye: Az iskolában; Péterfia 1-7. tetőtér 002-es szoba

Ellátás helye: Debrecen, Füvészkert u. 4. szám alatti iskola-egészségügyi rendelő

Ellátás ideje: Páros héten Csütörtök 8:00-14:00-ig