Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
cím4026 Debrecen,Péterfia 1-7.
tel+36 52 614 893
fax+36 52 534 607
e-mail
OM azonosító 031110
Különös közzétételi lista

Jogszabályi háttér

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, „10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” 23.§ (1), (3) és 24.§ alapján.

 • A felvételi eljárás tájékoztatója, és a szükséges űrlapok a honlap Iskolaválasztó  menüpontja alatt található.
 •  A felvehető első osztályok száma: kettő.
 • A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is: Az intézmény tandíjmentes.
 • A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések  felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.
 • A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartási rendje
  (SZMSZ 5.7.), az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 •  A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.
 • A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. Minden dokumentum elérhető a honlap Dokumentumok menüjében.
 • A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok
  iskolai végzettsége és szakképzettsége.
 • A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
 • Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei. Oktatás – országos mérés menüpont alatt.
 • A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok.

A 2016/2017-es tanévben lemorzsolódás nem volt, egy másodikos tanuló évfolyamot ismétel.

 • A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége SZMSZ 5.13.
 • A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a PP 13.17. „A Házi feladat meghatározásának elvei, korlátai” bekezdés tartalmazza.
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Házirend 15.4. és 1.sz. melléklete tartalmazza .
 • Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
Programok
Ebben a hónapban nincsenek programok.
Iskolaorvos

Név: Dr. Józsa Tibor

Tel:

Rendelési idő: Páros héten Csütörtök: 8:00-12:00-ig.

Helye: Debrecen, Füvészkert u. 4.

Iskolavédőnő

Név: Koncz Judit

Tel: -

Védőnői fogadóóra: Hétfő 8:00-10:00-ig

Helye: Az iskolában; Péterfia 1-7. tetőtér 002-es szoba

Ellátás helye: Debrecen, Füvészkert u. 4. szám alatti iskola-egészségügyi rendelő

Ellátás ideje: Páros héten Csütörtök 8:00-14:00-ig