Bemutatkozás

Az egykori Református Főgimnázium épületében működő iskola pedagógiai hitvallásának alapja a református értékek őrzése, modern korunk kihívásaira való felkészítés, és az egyéni képességek, tehetségek gondozása.

A két párhuzamos osztállyal működő nyolc évfolyamos intézmény alsó tagozatán az egész napos rend biztosítja a nyugodt, és alapos képességfejlesztést, a biztos tudás alapját, valamint a kiegyensúlyozott személyiségfejlesztést.

A stabil alapkészségek kialakítása, az olvasás megszerettetése, a gondolkodás és kreativitás fejlesztése, a társas élet normáinak, tanulási szokásoknak a kialakítása az alsó tagozat feladata.

Felső tagozaton az új kerettantervnek megfelelően hangsúlyt kap az idegen nyelv oktatása, a magyar és matematika, valamint a megfigyelésekre, tapasztalatokra épülő természettudományos képzés. Emelt óraszámban tanulják tanulóink a matematikát és az angol nyelvet.

A kor elvárásainak megfelelően felszerelt informatika termeinkben sajátítják el tanulóink –  a  informatikai kultúra felhasználói ismeretein túl –  a programozás alapjait, a digitális fényképezést, képszerkesztést, hogy felnőve tudatos felhasználók lehessenek.

A Simonffy Emil Zeneiskolával együttműködve támogatjuk a zenei képzést, mint a személyiségfejlesztés fontos részét.

Az alábbi térítésmentes szakköreinken diákjaink egyéni érdeklődésüknek megfelelően fejlődhetnek: szaktárgyi versenyfelkészítők, nyelvi szakkörök, olvasókör, kerámia-fazekas szakkör, rajz szakkör, sakk, vívás, kosárlabda, néptánc, futball, kézilabda, robotika, énekkar.

A nevelésben hangsúlyt helyezünk a kulturált és igényes életvitelre, a keresztyén értékek ápolására, a felelősségtudat kialakítására.

Iskolatitkárság: telefon: 52-614 893;    

e-mail: debrecen.kollegium.iskola@reformatus.hu

honlap:  www.drkai.reformatus.hu