Tehetséggondozás

Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?
Jób 37, 15


A református egyház iskolafenntartó egyház. Évszázados tapasztalata jogosítja fel arra, hogy minden korban részt vállaljon az ifjúság neveléséből.  Az 1500-as években a reformáció emelte fel az egyszerű embereket, széles tömegeket tanítottak írni, olvasni.  Kiemelték a tehetségeket, és származástól függetlenül támogatták taníttatásukat.
A református egyház ma is ezzel a figyelemmel és felelősséggel fordul a jövő nemzedéke felé.
Ősi kultúránkat és hagyományainkat a modern kor értékeivel ötvözzük. Az Ige tanítása szerint nem kivenni akarjuk őket a mai világ, a modern kor környezeti valóságából, hanem megőrizni őket a kártékony, romboló hatásoktól.
Olyan alapot, olyan fogódzót adni életvezetésükhöz, ami segíti őket tájékozódni az információ kaotikussá váló értékei között.

TEHETSÉGGONDOZÁS

EGYKOR
Egyszerű, ma ingerszegény családi környezetnek minősítenénk ahonnan a gyakran osztatlan, nagy létszámú osztályok tanulói az iskolába kerültek. Információikat a hétköznapi élet tapasztalati rétegéből, a szülők, nagyszülők elbeszéléseiből hozták. 
Az iskolában olyan ismereteket kaptak, ami megfelelt életkoruknak. A palatábla letörölhetősége megakadályozta az első hónapok minősíthetőségét. Arra nem írtak sem piros, sem fekete pontot. Le lehetett törölni, újra próbálkozni, kudarc nélkül.
Az okos diák hallhatta a magasabb évfolyamra járó tanulók feladatait.
Az iskola szerepe az volt, hogy új ismereteket adjon át, kitágítsa a gyermek számára a világot.

MA
Túl bonyolult, túl zajos, túlinformált családi környezet, ahonnan az iskolába lépő kisdiák gyakran több ismeretet hoz, mint amit az intézmény által közvetíteni kívánt tananyag tartalmaz. A hozott ismeretek szerteágazóak, az értékrend egy tanulón belül is kusza lehet.
A gyerekek otthon a családban különböző típusú munkamegosztást, a szülők foglalkozásától függő időbeosztást, a dolgozó anyák megosztott figyelmét tapasztalva nőnek – az időtényező túlértékelt szorításában.
Zajosak, mert folyamatos zajt kell túlkiabálniuk, sokan beszédhibásak, mert autózúgás, tv, rádió háttérhangja mellett tanulnak beszélni és hallani.
Az iskolában gyakran olyan ismereteket kapnak, amelyekhez már a televízión, interneten vagy az óvodai, szülői gondoskodás útján korábban hozzájutottak. Felületes ismeretkáoszt hoznak magukkal, sok szöveges és képi információból, és sajnos kevés életszerű tapasztalatból álló fogalmi rendszerük van.

Az iskola szerepe ma …
A református iskola egyik célja közös valamennyi magyar iskoláéval, az egységes magyar kultúra és tudás átadása. A másik cél, amire hitvallásunk kötelez bennünket, hogy minden egyes gyermek számára lehetőséget biztosítsunk személyisége kiteljesedéséhez.
A tehetséggondozás első lépése a 21. században az egyes gyermek sajátos körülményeinek, adottságainak feltárása, képességeinek kibontakoztatását segítő preventív környezet kialakítása, a fejlődést gátló tényezők kiszűrése. Azaz korlátozni kell az információk általi túlterhelést abban az életszakaszban, ahol a képességfejlesztésre kell hangsúlyt fektetni, törekedni a zajcsökkentésre, és a képességstruktúra lemaradó területeit adott, életkorilag érzékeny időszakban egyénenként korrigálni. Mindennek rendelt ideje van. Minden emberi képességünk fontos, egymást kiegészítik, erősítik.
Szükséges, hogy legyen ideje tanulóinknak gondolkodni, olvasni, beszélgetni, rajzolni, énekelni, játszani és mozogni. Az információk tartalma értéket közvetít, az érték beépül, az információ gyakran feledésbe megy. A képességek – olvasás, gondolkodás, éneklés, rajzolás, mozgás – gyakorlással maradandóan fejlődnek. Ehhez elegendő időt kell biztosítanunk alsó tagozaton, mert a későbbi életkorban ezek a területek már csak kis mértékben vagy egyáltalán nem fejleszthetők.
Felső tagozaton a lehetőséget kell biztosítanunk, hogy egy-egy területen tehetséges tanulónk támogatást kapjon, érdeklődése megmaradjon. Szakkörökkel, versenyekkel, rendezvényeken való szereplési lehetőségekkel, zeneiskolai és sportegyesületi partneri kapcsolatainkkal segítjük fejlődésüket.
A tehetség csak biztos alapokon, a tanulási képességek birtokában, a teremtett világ rendjébe simuló, önmaga iránt is felelősséget vállaló értékrenden tud felépülni, kiteljesedni.
A tökéletes tudás csak a lelki-szellemi-testi dimenzióink stabil összhangján épülhet.


Berényi Györgyné