Kiemelt képzési területek – Matematika

Kiemelt képzési területek

Iskolánkban hagyományosan kiemelt terület a matematikai kompetencia, a logikus gondolkodás fejlesztése. Az emelt óraszám biztosítja a differenciált fejlesztést a felzárkóztatástól a tehetséggondozásig.

Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát, kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önálóbb feldolgozásával és alkalmazásával, fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot, biztos szám-és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget.

A tantervhez tartozik, de óraszámban nem jelentkezik az alsó tagozatos kulcsponti mérések matematikai alapmérése, ahol a tanulók egyenként adnak számot tudásukról. Órakeretét az egyéni foglalkozások órakerete adja. A mérések felelőse az iskola igazgatója. A felmérések a képességek egyéni alakulását vizsgálják, és az alapműveletek biztos tudását mérik.

A felső tagozatos matematika oktatás ezekre az alapokra épülve teljesíti ki a tehetséggondozást, és segíti a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, szintén emelt óraszámok mellett.